Vedtægter for AKTIV VIDEO-KLUB, ÅRHUS.


 


Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling og er senest ændret den 5. oktober 2009.


 


§ 1 - Navn:


Klubbens navn er AKTIV VIDEO-KLUB, ÅRHUS.


Hjemsted: Århus. Stiftet den 27. november 1992.


 


§ 2 - Formål:


Klubbens formål er at fremme interessen for video- og anden audiovisuel aktivitet på amatørbasis for alders- og førtidspensionister samt efterlønsmodtagere bosiddende i Århus Kommune.


 


§ 3 – Regnskab:


Klubbens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli.


 


§ 4 – Kontingent:


Det årlige medlemskontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, for det følgende regnskabsår. Kontingentet for regnskabsåret, hvor den ordinære generalforsamling holdes, skal være betalt senest ved generalforsamlingens start.


 


§ 5 – Bestyrelsen:


Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Og kan konstitueres med en næstformand.


Man vælges for en 2 årig periode. Formanden og 3 bestyrelses-medlemmer i ulige årstal og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Tillige vælges 2  bestyrelsessuppleanter samt 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant for en 1 årig periode. Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen kan alene eller med medlemmernes tilslutning anmode enkeltpersoner eller grupper om at varetage bestemte opgaver. Disse personer kan i fornødent omfang deltage i bestyrelsesmøder - dog uden stemmeret – idet bestyrelsen alene er ansvarlig.

 


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis adfærd skønnes at stride imod klubbens interesser. Den ekskluderede kan indanke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.


 


§ 6 – Generalforsamling:


Den ordinære generalforsamling, der er klubbens øverste myndighed, afholdes i oktober måned. Hvert medlem har 1 stemme. Medlemmerne indkaldes gennem udsendt orientering med mindst 14 dages varsel. Dagorden udleveres på dagen for generalforsamlingen.


 


Kun medlemmer af A.V.K. har tale- og stemmeret på generalforsamlingen.


 


Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter: 


1)                             Valg af dirigent


2)                             Bestyrelsens beretning


3)                             Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse


4)                             Budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent for det følgende           

                                regnskabsår


5)                             Indkomne forslag


6)                             Valg til bestyrelsen:                                                                     


                           a:  Valg af formand i ulige årstal                 


                           b:  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal


                                Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal


7)                             Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen


8)                             Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant


9)                             Eventuelt


                     


 


§ 7 – Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning eller såfremt mindst en fjerdedel af medlemmerne begærer dette skriftligt overfor bestyrelsen. Denne indkalder så til ekstraordinær generalforsamling indenfor 1 måned, med 14 dages varsel og angivelse af dagsorden.


 


§ 8 – Afstemninger


Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle valg kan ske skriftligt, hvis mindst et medlem kræver dette.  Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og 2/3 af disse stemmer herfor. Er halvdelen af medlemmerne ikke mødt ved vedtægtsændringer, indkaldes herefter til ekstraordinær generalforsamling med normalt 14 dages varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig med almindeligt stemmeflertal.


 


§ 9 – Forslag


Forslag skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


 


§ 10 – Opløsning af klubben


Klubbens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er mødt frem, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt stemmeflertal gælder.


 


På sidste generalforsamling træffes der bestemmelse om hvad der skal ske med klubbens værdier, hvilket kun kan ske i forståelse med Århus Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg.


 


V  Vedtaget  Århus den 5. oktober 2009